Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Yanini: Yanini, BioGenesis & Biotac & Voedingssupplementen, Wilhelminastraat 59 te Huissen, KvKnr: 09173116, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Yanini;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Yanini georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Yanini gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag;
  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Yanini in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yanini en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Yanini en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Yanini zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het Aanbod

    1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Yanini gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yanini niet.
    3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
     1. de prijs inclusief belastingen;
     2. de eventuele kosten van aflevering;
     3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
     4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
     5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
     6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
     7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
     8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

i.de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

    1. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    2. de gedragscodes waaraan Yanini zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

l.de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

    1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yanini onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
    3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yanini passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Yanini daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    4. Yanini kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Yanini op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    5. Yanini zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Yanini waar de consument met klachten terecht kan; Wilhelminastraat 59, 6851 KN Huissen

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Yanini deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.   Indien Yanini zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. “Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren onbeschadigd en ” indien mogelijk” in de originele staat, (voor zover mogelijk in dezelfde kokers /verpakking waarin Yanini.nl, de BioGenesis en BioTac producten heeft verzonden, aan Yanini retourneren,”

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

    1. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit  de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
    2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
    3. Terugbetaling als gevolg van herroeping dient volgens de
     wet onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring worden uitgevoerd.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

     1. Yanini sluit het herroepingsrecht uit van de volgende soorten producten:

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen,
en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is Verplicht Tekstuele aanpassing Technische aanpassing.

3. Herroeping van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
a kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);a)    Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

b)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Yanini geen invloed heeft;

c)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 – De prijs

     1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
     2. In afwijking van het vorige lid kan Yanini producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Yanini geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
     3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
     4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Yanini dit bedongen heeft en:

a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

     1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

      1. Yanini, Praktijk voor Body, Mind & Spirit staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
      2. Een door Yanini, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Yanini jegens Yanini kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

       1. Yanini zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
       2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
       3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
       4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Yanini het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
       5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Yanini zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
       6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Yanini.

Artikel 11 – Betaling

        1. Consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen direct bij bestelling via bankoverschrijving/Sepa of IDeal, AfterPay, PayPal, betaling van de goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen zeven dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
        2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Yanini te melden.
        3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Yanini behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

         1. Yanini beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
         2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yanini, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
         3. Bij Yanini ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Yanini binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

          1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

          1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yanini partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
          2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.